Naationale Parken in het Programma Natuur

September 02, 2020 52 keer bekeken 0 comments

De stikstofcrisis remt de grote ruimtelijke projecten in Nederland. Op advies van de Commissie Remkes heeft het Rijk aangekondigd een Programma Natuur te starten en een programma ter vermindering van stikstof. In totaal wordt hierin €5 mld geïnvesteerd, verdeeld over de periode 2021-2030. 

Nederlandse natuur van internationale betekenis staat onder druk. Goede bescherming en herstel is alleen mogelijk bij een gebiedsgerichte aanpak van landschapsecologische eenheden met voldoende economisch perspectief en met draagvlak bij de bevolking. Dit is de basis voor de ontwikkeling van Nationale Parken nieuwe stijl. In Nationale Parken werken partijen samen om de gebied specifieke kwaliteiten te versterken .  Dit maakt de Nationale Parken bij uitstek geschikt om het Programma Natuur te ondersteunen bij het realiseren van de doelen.

Kernboodschap
De realisatie van de doelen in en om de N2000 gebieden vraagt om een aanpak op een ruimere schaal dan sec het uitvoeren van herstelmaatregelen binnen de nu aangewezen natuurgebieden. Robuuste natuur realiseer je met een blik en aanpak vanuit (ecohydrologische) samenhang tussen natuurkernen (N2000) en de landelijke omgeving, zoals in Nationaal Park Drentsche Aa al sinds enige jaren gebeurt.   Deze aanpak is  in de Nationale Parken (nieuwe stijl) de laatste jaren gemeengoed  geworden en ondersteunt hiermee de realisatie van de opgaven uit het Programma Natuur spoor 1 en spoor 2. 

Regionaal draagvlak en een gezamenlijke regionale aanpak zijn een randvoorwaarde voor het slagen van de Programma Natuurdoelen. In de Nationale Parken (nieuwe stijl) zijn de afgelopen jaren brede coalities ontstaan vanuit natuur- en landbouworganisaties, ondernemers, bewoners en bezoekers, lokale (gemeenten en waterschappen) en provinciale overheden. Samen vormen zij de governance van een gebied met het mandaat en de legitimiteit die nodig is voor het daadkrachtig ter hand nemen van de opgaven. 
Deze gebieden werken integraal en de omgeving is er aan gewend dat natuur een belangrijke factor is in planvorming en uitvoeringsprojecten. De status Nationaal Park is bekend en refereert aan (inter-)nationaal belangrijke en beschermingswaardige natuur; dat is een stevige uitgangspositie. 
 

Lees de volledige pdf met toelichting op de kernboodschap.

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings